Köpvillkor

Fraktkostnader
Fri Frakt inom Sverige.

Priser
Anges i SEK (inklusive moms). Priset som gäller är det som finns angivet i prislistan
den dag beställningen görs. Rabattkoder i erbjudanden gäller endast de dagar som
de avser och inte i kombination med andra ordar och erbjudanden.
Detsamma gäller reavaror och erbjudanden som skickas ut.

Lerveranser
I dagsläget fungerar det endast att beställa inom Sverige, Danmark och Norge, om du
bor utanför Sverige, vänligen kontakta oss för mer information. För beställning till
Norge och Danmark tillkommer fraktkostnad.

International Shipping
For now we only sell to customers in Sweden. If you live elsewhere and want to order,
please contact us for more information: info@streetstrider.se  

Ångerrätt
Vi följer Konsumentverkets rekommendationer se Konsumentverkets hemsida Är du under
18 år så måste du ha målsmans tillstånd att beställa hos oss. Alla försök till bedrägeri polisanmäls.
IP-adressen loggas. Dina personuppgifter behandlas enlighet med gällande bestämmelser i
personuppgiftslagen (PUL).

Reklamationer
Skulle varan vara skadad eller på något annat sätt vara defekt eller om du fått fel vara/ fel antal
så ber vi dig kontakta oss omedelbart.  Reklamation vid eventuella tvister följer vi Allmänna
reklamationsnämndens beslut.Vi följer konsumetköpslagen.
Du ansvara för att reklamationen kommer fram till oss.

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrofer, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och
andra jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka inte skäligen kunnat förutses, och påverkar
ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi inte kan hålla nämnda avtal/utfästelse,
skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Övrigt

 • Vi reserverar oss för ev slutförsäljning.
 • Vi reserverar oss för ev fel i skrift på hela hemsida.
 • Då bildskärmar återger färger olika kan färgavvikelser på produkter förekomma.

 

GARANTIVILLKOR

Denna specifika garanti gällande din StreetStrider regleras av lagen i den stat eller det land
där produkten har inhandlats, och omfattar enbart de rörliga elliptiska delar som inhandlats
från en auktoriserad StreetStrider-återförsäljare.
Ramar (Ram, Strider Skis, Strider Poles) StreetStrider ramar omfattas av garanti lämnat av
StreetStrider International LLC, 204 West Spear Street, Carson City, Nevada 89703, och
gäller för fabrikationsfel i materialen och/eller utförande under en period om tre år från
dagen för inköp.

Komponenter Komponenter är försedda med garanti från ursprunglig tillverkare och inte
från StreetStrider International LLC. Hartmanns Chainless Hub är försedda med garanti
under en period av ett år, enligt Sunrace Sturmey Archers garanti:
http://sunrace.com/contact_warranty.asp. Ledlager, drivdelar, ramfixtur och
ytbehandlingar (färg och dekaler) garanteras mot fabrikationsfel i material och/eller
utförande under en period  av ett år och i enlighet med de enskilda komponenttillverkarna,
från det datum då det ursprungliga köpet genomfördes.
Villkor för begränsad garanti Denna begränsade garanti är inte avsedd att föreslå eller
antyda att  Streetstrider inte kan gå sönder eller att den kommer fungera för alltid.
Det innebär att StreetStrider omfattas enligt villkoren i den begränsade garantin.

  • Den begränsade garantin gäller endast för den ursprunglige ägaren till StreetStridern
   och kan inte överföras till efterföljande ägare.
  • Den begränsade garantin gäller endast för StreetStriders som används i enlighet med de
   instruktioner som finns i medföljande ägarmanual.
  • Skada till följd av normalt slitage, inklusive utmattning omfattas inte. Utmattningsskador är
   ett symptom på att ramen slits ut genom normal användning. Det är en form av normalt slitage
   och det åligger ägaren ansvar att inspektera sin StreetStrider regelbundet.
  • Denna begränsade garanti är ogiltig om StreetStridern utsätts för missbruk, försummelse,
   felaktig reparation, felaktigt underhåll, ändring, modifiering, olycka eller annan onormal,
   överdriven eller felaktig användning, som bestäms av företaget till dess eget gottfinnande.
  • Garantin täcker inte personskada, fel på StreetStrider, förlust eller skada, missbruk,
   försummelse, normalt slitage inklusive utmattning, felaktig användning eller underhåll av
   någon annan än en auktoriserad StreetStrider-återförsäljare, användning av delar som inte är
   avsedda för StreetStrider. Företaget ansvarar under inga omständigheter för skador eller
   följdskador som kan uppstå till följd av felaktig användning och/eller fel på StreetStrider.
  • För att garantianspråk skall beaktas måste StreetStridern lämnas till en StreetStrider-
   auktoriserad återförsäljare på samma kontinent som den elliptiska enheten köptes. StreetStridern
   måste vara i monterat skick och återlämnas tillsammans med det ursprungliga daterade inköpskvittot.
   Var noga med att förvara ditt kvitto på ett säkert ställe.
  • StreetStriderns ägare ansvarar själv för arbets- och transportkostnader i samband med garantiservice.
   Under den här begränsade garantins varaktighet reparerar Företaget alla defekter i ram eller tillhörande
   komponenter, eller, om vi så väljer, ersätter defekta ramar eller tillhörande komponenter med en likadan
   eller jämförlig tillgänglig komponent.

 

DETTA ÄR DEN ENDA KOMPENSATION SOM GÄLLER FÖR DENNA GARANTI, ALLA ANDRA
KOMPENSATIONER OCH FÖRLUSTER SOM I ANDRA AVSEENDEN KAN VARA TILLÄMPLIGA ÄR
EXKLUDERADE, DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR, MEN ÄR INTE BEGRÄNSAT TILL, TILLFÄLLIGA ELLER
INDIREKTA FÖRLUSTER ELLER STRAFFSKADESTÅND. DETTA ÄR DEN ENDA GARANTI SOM
STREETSTRIDER LÄMNAR PÅ SINA RAMAR OCH KOMPONENTER, OCH DET FINNS INGA
YTTERLIGARE GARANTIER SOM STRÄCKER SIG BORTOM VAD SOM HÄRI BESKRIVS. ALLA ANDRA
GARANTIER SOM I ANDRA AVSEENDEN KAN GÖRAS GÄLLANDE ENLIGT LAG, INKLUDERANDE,
MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET
FÖR ETT VISST SYFTE, ÄR EXKLUDERADE.

Vänligen beakta din StreetStriders medföljande handlingar för eventuella framtida vidare begränsningar.
NOTERA: StreetStriding är en potentiellt riskfylld aktivitet, precis som cykling.
Användaren är införstådd med att StreetStriding, även under normala omständigheter,
kan vara riskfyllt, och påtar sig fullt ansvar för alla skador, olyckor, eller dödsfall som
kan uppkomma vid brukande av en StreetStrider. Användaren bär risken för eventuella
personskador, skador eller fel på StreetStridern samt andra förluster som kan uppkomma
om StreetStridern används i konkurrerande evenemang, inkluderande racing, ramphoppning,
stuntcykling eller liknande aktiviteter eller träning inför liknande konkurrerande aktiviteter
eller evenemang.Denna StreetStrider är inte tillverkad, marknadsförd, konstruerad eller avsedd
att ändras på för att kunna användas vid följande situationer: stuntcykling, hoppande inbromsning
(curb jumping), hopp, eller liknande aktiviteter eller förhållanden, eller med motor, motorer eller
annan kraftkälla.
Användande av StreetStrider i någon av ovan nämnda eller liknande situationer annullerar
automatiskt StreetStriders begränsade garanti. Företaget, eller dess återförsäljare eller
ombud skall inte hållas ansvariga enligt denna garanti under någon statlig eller federal
lagstiftning eller i något annat avseende rörande skada, fel, inkluderande personskador,
till följd av sådan användning och/eller förändring.

Denna begränsade garanti ger konsumenten specificerade lagliga rättigheter. Konsumenten
kan även ha andra lagliga rättigheter som varierar från delstat till delstat eller land till land.
Vissa stater och länder tillåter inte uteslutande av begränsningar gällande oförutsedda eller
indirekta skador och garantier, så ovan beskrivna begränsningar eller undantag kanske inte
gäller dig. Om det i domstolsbeslut görs gällande att vissa bestämmelser i denna garanti inte
gäller, skall ett sådant förordnande inte påverka några andra delar i denna begränsade garantis
bestämmelser samtidigt som alla andra bestämmelser förblir gällande.
NOTERA: Företagets policy är under ständig utveckling och förbättring. Följaktligen reserverar
vi oss rätten att utan vidare tillkännagivanden ändra eller omarbeta eller ta bort specificeringar i
denna publikation.